797

من سالهاست اینجارا دوست دارم خاطرات. زیادی را نوشته ام ... زندگی خیلی تغییرات داشته است ... اینجارا از من نگیرید بیش از چند ماه تلاش کردم تاتوانستم دوباره اینجا را بدست آورم اما همه چیز بهم ریخته ...

/ 0 نظر / 91 بازدید